Vælg en side

Horsens Kommune har med støtte fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet igangsat områdefornyelse i Brædstrup. Som del af områdefornyelsen gives der støtte til bygningsfornyelse med det formål at gøre det endnu mere attraktivt at bo og færdes i Brædstrup. Især ønsker vi at sætte nyt liv i gamle huse der styrker den tættere, originale del af byen omkring Bredgade.

De 3 prioriterings kriterier

Horsens Kommune har på forhånd opstillet tre prioriterings kriterier for støtte til ejendomme:

  1. Betydning i bybilledet, hvor ejendommens arkitektur, strategiske beliggenhed og samspil med byens rum vil indgå i prioritering af støtte.
  2. Betydning for byens udvikling, hvor det prioriteres at gennemføre indsatser, der under støtter de overordnede mål for områdefornyelsen i forhold til bosætning og byrum.
  3. Utidssvarende boliger, f.eks. boliger uden eget bad og toilet, skal renoveres og gøres tidssvarende, som en forudsætning for at en ejendom kan opnå støtte.
Områdefornyelse Brædstrup. Ejendomme indenfor områdeafgrænsningen kan søge om støtte til bygningsfornyelse.
Ejendomme indenfor områdeafgrænsningen kan søge om støtte til bygningsfornyelse.

I samarbejde med Brædstrup Lokalråd har vi udpeget et område med en række meget synlige ejendomme som får mulighed for at søge om støtte til bygningsfornyelse. Gennem renovering og forskønnelse kan bidrage til at forstærke oplevelsen af Brædstrup som en levende og historisk by i udvikling.

Som bygningsejer i området har du derfor nu helt ekstraordinært mulighed for at få økonomisk støtte til renovering af din ejendom. Støtten udbetales som kontant erstatning ved gennemførelse af aftalte bygningsarbejder, primært på klimaskærmen, typisk facade, vinduer og tag.

Størrelsen af økonomisk støtte er ikke på forhånd fastlagt, men vil blive forhandlet med den enkelte bygningsejer ved individuelle møder. Da støtten til bygningsfornyelse gives i henhold til Byfornyelsesloven, er det dog et krav, at evt. kondemnable forhold og installations mangler udbedres senest samtidig med gennemførelse af de støttede bygningsarbejder.

Du kan læse om mulighederne for støtte i folderen.

Læs folderen her