Gårdhavehusene i Albertslund Vest renoveres med omfattende beboerinddragelse

Gårdhavehusene i Albertslund Vest renoveres med omfattende beboerinddragelse

Gårdhavehusene i Albertslund vest renoveres med beboerne i centrum

plan og proces sammen med ARKITEMA og Alectia i 2014 vandt konkurrencen om totalrådgivning ved renovering af 456 Gårdhavehuse i Albertslund Vest. Herefter indledte vi en omfattende inddragelsesproces med nogle meget engagerede og ressourcestærke beboere. Efter et indledende beboermøde med ca. 500 aktive beboere, deltog over 120 mennesker i en række inspirerende temagruppeforløb. Resultatet blev afleveret til byggeudvalget i juni 2014 i form af indstillinger til det videre forløb og indhold. Indstillingerne blev ligeledes præsenteret på et nyt særdeles velbesøgt beboermøde. Gårdhavehusene skal igennem en renovering, hvor kun tag og de tunge ydervægge bliver stående. Det betyder at der er rig lejlighed til at overveje indretning, materialevalg foruden udformning af udearealer i hele bebyggelsen. Efter nogle opbremsninger i forløbet pga. uafklarede økonomiske forhold var der i februar 2016 licitation i fagentrepriser for 1. etape, bestående af 257 boliger, og byggepladsen opstartede i august 2016, hvor også genhusning af beboerne begyndte.

Renoveringen i gårdhusene i Albertslund Vest startede i sommeren 2016 i Kastanjens Kvarter. Herefter følger kvartererne Æblens Kvarter og senere Havrens Kvarter.

I foråret 2021 afsluttes de sidste ombygninger i Margerittens Kvarter.

Følg renoveringen her

Bygherre: Albertslund Boligselskab og Vridsløselilles Andelsforening v. BoVest.
Team: Arkitema, Alectia, plan og proces.
Projektforløb: Den fysiske gennemførelse starter i maj 2016 med afslutning i foråret 2021
Finansiering: Projektet støttes af Landsbyggefonden, og det samlede budget er foreløbig ca. 800 mio. kr.

plan og proces er underrådgiver til ARKITEMA og indgår i projektledelsen under hele forløbet med særligt ansvar for beboerdialog, strategi og kommunikation i f.t. genhusning og løbende orientering.

Frit valg skaber stedsidentitet

Frit valg skaber stedsidentitet

Renovering af Egedalsvænge i Kokkedal styrker stedsidentiteten

Renoveringen af Egedalsvænge har bidraget til en ny og mere positiv stedsidentitet i den store ghettostemplede bebyggelse. Dermed blev renoveringen af den 65.000 m² stor bebyggelse er et banebrydende projekt indenfor beboerinddragelse i Danmark. Processen omfattede ikke blot tilbud om indflydelse på egen boligindretning og disponering af udearealer. Beboerne blev pålægget individuel stillingtagen til en række valgmuligheder, bl.a. franske altaner, overdækkede altaner eller udkravede ”møbler” fra et omfattende tilvalgs katalog. Det betød at beboerne og processen i vid udstrækning definerede facadearkitekturen. Alle tilvalgs muligheder blev indbygget i en servicebygning, som så fungerede som et boliglaboratorium i processen.

Den rumlige og indholdsmæssige disponering af alle udearealer blev fastlagt i tæt og udfordrende dialog med beboerne, ligesom kommunen blev inddraget i planlægningssamarbejdet for optimering af tilstødende arealer og eksterne problemstillinger.

Den holistiske inddragelsesstrategi udnyttede energirenovering til at skabe en ny identitet, gennem mere ejerskab og en markant skalanedbrydning.

Læs mere om renoveringen her

Bygherre: Boligforeningen 3B
Team: Rubow, ADEPT, Opland Landskabsarkitekter, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma, AFM Consult Rådgivende Ingeniører og plan og proces
Projektforløb: Projektet gennemføres i perioden fra 2010 til ultimo 2015
Finansiering: Projektet støttes af Landsbyggefonden, og det samlede budget er 300 mio. kr.

plan og proces var underrådgiver til Rubow og indgår i projektledelsen under hele forløbet med særligt ansvar for beboerdialog, strategi og kommunikation.

Forsøgprojekt – Fællesskab, energioptimering og bokvalitet

Forsøgprojekt – Fællesskab, energioptimering og bokvalitet

I Fremtidens Etagebolig i Horsens drives fællesskabet af energibesparelser

plan og proces var udviklingskonsulenter og bygherrerådgivere på et banebrydende Byfornyelsesforsøg – Fremtidens Etagebolig, Vestergade i Horsens. I samarbejde med en visionsgruppe har plan og proces udviklet det bærende koncept for Fremtidens Etagebolig.  Fokus har været at udvikle et bæredygtigt udlejningsbyggeri med energioptimering som omdrejningspunkt for en høj grad af fællesskab. Stadig flere voksne bor alene, og social isolation er et stigende problem for det moderne bymenneske. Fremtidens Etagebolig udfordrer boligen som mødested og introducerer en halvoffentlig bufferzone mellem boligen og gaden. Det traditionelle trapperum er afløst af et stort atrium med fremskudte adgangsveje og masser af plads til fællesaktiviteter. De ekstra omkostninger, der er forbundet med opprioriteringen af fællesarealer og fællesfaciliteter, finansieres bl.a. gennem energitekniske og miljømæssigt bæredygtige løsninger. Reduktion af de adfærdsbetingede boudgifter finansierer således fællesskabet.

Fremtidens Etagebolig introducerer et nyt kommunikationsmodul. Udover at eksponere udgifter til og status på vand, varme og el fungerer det modulet samtidigt som internt dialogredskab. Momentan aflæsning af forbrugsudgifter anvendes bl.a. til reel, månedsvis afregning gennem varierende husleje.

Samtidig etableres en helt ny organisationsmodel, hvor lejeren får et større ansvar for ejendommens drift, og hvor bidrag til fællesskabet reducerer boligudgiften.

Opdragsgiver: Horsens Kommune
Bygherre: Andelsboligforeningen Beringsgaard
Arkitekter: Arkitema
Projektforløb: Byggeriet blev afleveret 2012, evalueringsperiode frem til 2015
Finansiering: Udviklingsøkonomi 9,2 mio.kr. Byggesum 63,3 mio.kr.
Projektet blev støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

plan og proces: Udviklingskonsulenter med ansvar for ideudvikling og initiering af forsøgselementer, varetagelse af samarbejdsrelationer og kontakt til Socialministeriet, samt styring af den kontinuerlige udviklingsproces i planlægning og gennemførelse. Bygherrerådgivning under udførelsen.

Udsat boligområde med godt naboskab

Udsat boligområde med godt naboskab

Social og forebyggende indsats i Varbergparken i Haderslev

Varbergparken i Haderslev var et Udsat Boligområde med en udfordrende bygningsmasse og beboersammensætning, men også mange ressourcer og potentialer. Massive problemer havde præget området og resulteret i en plads på regeringens ghetto liste. Vi valgte at betegne Varbergparken som et socialt udfordret og udsat boligområde i arbejdet med en Helhedsplan for en social og forebyggende indsats. Helhedsplanen har fokus på en aktiv erhvervsindsats, opbygning af social kapital og fokus på det gode naboskab. Indsatsen rettes primært mod områdets unge og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, og som er langt fra arbejdsmarkedet.

Ansættelse af en JOBCUP har hjulpet mange unge til at få fodfæste på arbejdsmarkedet gennem tæt kontakt til både de unge og til byens virksomheder. Der har været tale om en ubetinget succes: Ikke alene er der formidlet over 40 jobs, som sideeffekt var antallet af lovovertrædelser i lokalområdet i 2008 faldet til 36 % af tallet i 2007. [spice] er en cateringvirksomhed, som oplærer kvinder til det danske arbejdsmarked gennem den daglige drift. Det er tanken at kvinderne skal overtage virksomheden på markedsvilkår efter endt projektperiode. Varbergparken er godt på vej til at blive et af de boligområder, som magter at vende en negativ spiral til en succeshistorie gennem en udviklingsproces fra udsat boligområde og utryg ghetto til et levende og velfungerende byområde med egne kvaliteter og positiv identitet.

Opdragsgiver: Haderslev Andels Boligforening
Finansiering: Landsbyggefonden, HAB og Haderslev Kommune
Projektforløb: 2007– 2012

plan og proces: Koncipist og ideudvikling, ekstern proces- og projektledelse

Aktive beboere er en ressource i almene boligområder

Aktive beboere er en ressource i almene boligområder

I Almene Boligområder kan beboerne ikke bare medvirke i udviklingen af renoveringer, men også kvalitetsikringen, som i Skovgaardsparken, Brabrand Boligforening

plan og proces var ekstern projektleder for Preben Skaarup Landskabsarkitekter ved renoveringen af udearealerne i Skovgårdsparken. Projektet var en del af en totalentreprise, hvor også bygningerne gennemgik en omfattende fremtidssikring. Grundlaget for sagen er en vunden konkurrence helt tilbage fra 2005, hvor beboerne var delvis med i udarbejdelse af byggeprogrammet. Uenigheder mellem bygherre, Brabrand Boligforening, og Landsbyggefonden betød at projekteringen først blev endelig igangsat i 2011. Dette lange slip har medført, at afdelingsbestyrelsen og boligforeningen dels havde divigerende opfattelser af projektets mål, dels havde et noget belastet forhold til hinanden.

Som ansvarlig for udearealerne og den hermed forbundne beboerdialog har plan og proces fungeret som brobygger m.h.p. at skabe konsensus om indhold og form mellem totalentreprenør, bygherre og afdelingens beboerrepræsentanter. De meget engagerede beboere har i vid udstrækning været med til både at forbedre og kvalitetssikre det oprindelige projekt, og beboerdialogen i Skovgårdsparken er på den måde et lysende eksempel på den værditilførsel, som inddragelsesprocessen kan bidrage med.

Bygherre: Brabrand Boligforening
Team: MTH, Preben Skaarup Landskab, P+P Arkitekter, MOE Ingeniører, plan og proces
Projektforløb: Projektet gennemføres i perioden fra 2011-2013
Finansiering: Projektet støttes af Landsbyggefonden, og det samlede budget er 225 mio. kr.

plan og proces: Beboerinddragelse og projektledelse for landskabsprojektet.