Vælg en side
Beboerinddragelse ved renovering af Gårdhavehusene i Albertslund Vest

Beboerinddragelse ved renovering af Gårdhavehusene i Albertslund Vest

beboerproces

renovering af gårdhavehusene i albertslund vest

Almene Boliger

Renovering med beboerne i centrum

plan og proces vandt sammen med ARKITEMA og Alectia konkurrencen om totalrådgivning ved renovering af 456 Gårdhavehuse i Albertslund Vest i 2014.

Det blev startskuddet til en omfattende inddragelsesproces med nogle meget engagerede og ressourcestærke beboere. Efter et indledende beboermøde med ca. 500 aktive beboere, deltog over 120 mennesker i en række inspirerende temagruppeforløb.

Resultatet af beboerprocessen blev præsenterer på et yderst velbesøgt beboermøde og afleveret til byggeudvalget i juni 2014, med en indstillinger til det videre forløb og indhold. 

Gårdhavehusenes omfattende renovering, hvor kun tag og de tunge ydervægge blev stående, medførte rig lejlighed til at genoverveje indretning, materialevalg samt udformning af udearealer i hele bebyggelsen. 

Den fysiske renoveringen af gårdhusene i Albertslund Vest startede i sommeren 2016 med Kastanjens Kvarter. Herefter fulgte Æblens Kvarter og Havrens Kvarter. I foråret 2021 afsluttes de sidste ombygninger i Margerittens Kvarter. 

byggeproces

Bygherre: Albertslund Boligselskab og Vridsløselilles Andelsforening v. BoVest.

Team: Arkitema, Alectia, plan og proces.

Projektforløb: Den fysiske gennemførelse startede i maj 2016 med afslutning i foråret 2021

Finansiering: Projektet støttes af Landsbyggefonden, og det samlede budget er foreløbig ca. 800 mio. kr.

Rolle: plan og proces indgik i projektledelsen under hele forløbet med særligt ansvar for beboerdialog, strategi og kommunikation i f.t. genhusning og løbende orientering.

Beboerinddragelse ved renovering af

Beboerinddragelse ved renovering af

beboerproces

Renovering af Egedalsvænge i Kokkedal

Når beboerinddragelsen – og individuelle valg – definerer arkitekturen.

almene boliger

Medbestemmelse styrker stedsidentiteten

Renoveringen af Egedalsvænge har bidraget til en ny og mere positiv stedsidentitet i den store ghettostemplede bebyggelse. Dermed blev renoveringen af den 65.000 m² stor bebyggelse er et banebrydende projekt indenfor beboerinddragelse i Danmark. Processen omfattede ikke blot tilbud om indflydelse på egen boligindretning og disponering af udearealer. Beboerne blev pålægget individuel stillingtagen til en række valgmuligheder, bl.a. franske altaner, overdækkede altaner eller udkravede ”møbler” fra et omfattende tilvalgs katalog. Det betød at beboerne og processen i vid udstrækning definerede facadearkitekturen. Alle tilvalgs muligheder blev indbygget i en servicebygning, som så fungerede som et boliglaboratorium i processen.

Den rumlige og indholdsmæssige disponering af alle udearealer blev fastlagt i tæt og udfordrende dialog med beboerne, ligesom kommunen blev inddraget i planlægningssamarbejdet for optimering af tilstødende arealer og eksterne problemstillinger.

Den holistiske inddragelsesstrategi udnyttede energirenovering til at skabe en ny identitet, gennem mere ejerskab og en markant skalanedbrydning. 

Beboerproces

Bygherre: Boligforeningen 3B
Team: Rubow, ADEPT, Opland Landskabsarkitekter, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma, AFM Consult Rådgivende Ingeniører og plan og proces
Projektforløb:
Projektet gennemføres i perioden fra 2010 til ultimo 2015
Finansiering: Projektet støttes af Landsbyggefonden, og det samlede budget er 300 mio. kr.

plan og proces var underrådgiver til Rubow og indgår i projektledelsen under hele forløbet med særligt ansvar for beboerdialog, strategi og kommunikation.

Forsøgprojekt – Fællesskab, energioptimering og bokvalitet

Forsøgprojekt – Fællesskab, energioptimering og bokvalitet

byfornyelse

fremtidens etagebolig

Skaber nye rammer for fællesskab i Vestergade, Horsens.

almene boliger

Fællesskabet finansieres af energibesparelser

Fremtidens Etagebolig er udviklet ud fra et ønske om at skabe et bæredygtigt udlejningsbyggeri med energioptimering som omdrejningspunkt for en høj grad af fællesskab.

Stadig flere voksne bor alene, og social isolation er et stigende problem for det moderne bymenneske. Fremtidens Etagebolig udfordrer boligen som mødested og introducerer en halvoffentlig bufferzone mellem boligen og gaden. Det traditionelle trapperum er afløst af et stort atrium med fremskudte adgangsveje og masser af plads til fællesaktiviteter.

De ekstra omkostninger, der er forbundet med opprioriteringen af fællesarealer og fællesfaciliteter, finansieres bl.a. gennem energitekniske og miljømæssigt bæredygtige løsninger.

Opdragsgiver: Horsens Kommune
Bygherre: Andelsboligforeningen Beringsgaard Arkitekter: Arkitema
Projektforløb: Byggeriet blev afleveret 2012, evalueringsperiode frem til 2015 
Finansiering: Udviklingsøkonomi 9,2 mio.kr. Byggesum 63,3 mio.kr. Projektet blev støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

plan og proces: Udviklingskonsulenter med ansvar for ideudvikling og initiering af forsøgselementer, varetagelse af samarbejdsrelationer og kontakt til Socialministeriet, samt styring af den kontinuerlige udviklingsproces i planlægning og gennemførelse. Bygherrerådgivning under udførelsen.

Koncept

Udsat boligområde med godt naboskab

Udsat boligområde med godt naboskab

udsatte boligområder

varbergparken i haderselv

Social og forebyggende indsats – en erhvervsrettet indsats, med stor social effekt

almene boliger

Udsat boligområde med et godt naboskab

Massive problemer havde præget området og resulteret i en plads på regeringens ghetto liste, men Varbergparken rummede også mange ressourcer og potentialer. 

Gennem opbygning af social kapital og fokus på det gode naboskab blev der i projekt perioden formidlet over 40 jobs, antallet af lovovertrædelser faldt med 36 % og den socialøkonomiske cateringvirksomhed [spice] beskæftigede en del af de kvinder, som var længst fra arbejdsmarkedet.

Opdragsgiver: Haderslev Andels Boligforening
Finansiering: Landsbyggefonden, HAB og Haderslev Kommune
Projektforløb: 2007– 2012
plan og proces: proces- og projektledelse

Aktive beboere er en ressource i almene boligområder

Aktive beboere er en ressource i almene boligområder

renovering

skovgårdsparken brabrand boligforening

almene boliger

Aktive beboere er en ressource

 plan og proces var ekstern projektleder for Preben Skaarup Landskabsarkitekter ved renoveringen af udearealerne i Skovgårdsparken. Projektet var en del af en totalentreprise, hvor også bygningerne gennemgik en omfattende fremtidssikring. Grundlaget for sagen er en vunden konkurrence helt tilbage fra 2005, hvor beboerne var delvis med i udarbejdelse af byggeprogrammet. Uenigheder mellem bygherre, Brabrand Boligforening, og Landsbyggefonden betød at projekteringen først blev endelig igangsat i 2011. Dette lange slip har medført, at afdelingsbestyrelsen og boligforeningen dels havde dirigerende opfattelser af projektets mål, dels havde et noget belastet forhold til hinanden.

Som ansvarlig for udearealerne og den hermed forbundne beboer dialog har plan og proces fungeret som brobygger m.h.p. at skabe konsensus om indhold og form mellem totalentreprenør, bygherre og afdelingens beboerrepræsentanter. De meget engagerede beboere har i vid udstrækning været med til både at forbedre og kvalitetssikre det oprindelige projekt, og beboerdialogen i Skovgårdsparken er på den måde et lysende eksempel på den værditilførsel, som inddragelsesprocessen kan bidrage med.

Bygherre: Brabrand Boligforening
Team: MTH, Preben Skaarup Landskab, P+P Arkitekter, MOE Ingeniører, plan og proces
Projektforløb:
Projektet gennemføres i perioden fra 2011-2013
Finansiering: Projektet støttes af Landsbyggefonden, og det samlede budget er 225 mio. kr.

plan og proces: Beboerinddragelse og projektledelse for landskabsprojektet.