Veje til Naturen

Veje til Naturen

Byudvikling med naturen som omdrejningspunkt

Forsøgs projektet Veje til Naturen er gennemført i 2019 og støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Projektet bidrager til en positiv byudvikling i mindre bysamfund gennem eksponering og etablering af adgang til den omkringliggende natur, som der gennem marksammenlægninger og hegning ikke i dag er tilgængelig.

Projektets mål har været gennem metodisk informationsindsamling blandt fag- og interesseorganisationer at udvikle dialog- og argumentationsmodeller for lokale frivillige aftaler mellem lodsejere og borgere om adgang til naturen i ellers lukkede områder i det åbne land. Oprindeligt var projektets fokus på de dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb, men det blev under projektforløbet udvidet til også at omfatte hidtil utilgængelige markskel og brakområder.

Fællesskabet er de mindre byers redningsplanke

Lokalt kan projektets resultater bruges til videreudvikling af en fællesskabskultur, der på sigt er nødvendig for sådanne byers overlevelse. Både stiforløbet og projektets historie har flere gange været omtalt i de lokale medier, hvilket har medvirket til eksponering af de tre landsbyer, naturen omkring og fællesskabet blandt borgerne.

Veje til Naturen er et samskabelsesprojekt, hvor borgerinddragelse og engagementsopbygning har fyldt rigtig meget. Efter et indledende informationsmøde for Borgerforeningen, efterfulgt af et Borgermøde, hvor projektets tanker og ideer blev fremlagt, blev der nedsat en arbejdsgruppe af borgere og lodsejere til at arbejde med projektet. Ved det første arbejdsgruppemøde kom der overraskende mange, herunder en del lodsejere. Lodsejerne fremstod ved mødet som en delvis enig enhed, der ikke ønskede at åbne op for adgange til deres jorde. Men i løbet af aftenen, hvor gruppen blev delt i en borgerdel og en lodsejerdel, blev holdningerne blødt op hos de fleste lodsejere, og i den efterfølgende proces med både arbejdsgruppemøder og individuelle samtaler, blev der samarbejdet på tværs for at realisere projektet. To lodsejere med centralt placerede jorde langs Houe Å meddelte dog ved det 3. møde, at de ikke ønskede at indgå i det videre arbejde. Dette betød at et oprindeligt skitseret stiforløb nord for Thyborønvej måtte opgives, og at det realiserede projekt næsten udelukkende ligger syd for byerne. Det lykkedes tidligt i processen at skabe et stort engagement hos mange borgere, og stiens endelige forløb skyldes i en vis grad en ildsjæl med familiære bånd til to af de grundejere, der lagde jord til projektet, men som ikke havde deltaget i tidligere arbejdsgruppemøder.

Processen

Selve etableringen af stiforløbet endte som en stor festdag, hvor der fra morgenen kom ca. 30 borgere, der ved afslutningen var vokset til ca. 45 deltagere. Netop den praktiske del af projektet bekræftede tidligere oplevelser af, at en del borgere, der typisk ikke deltager i møder, gerne kommer når der skal udføres et praktisk stykke arbejde. Både under arbejdsgruppemøderne og ved arbejdsdagen opstod der, i flg. beboerne selv, et helt nyt fællesskab på tværs af landsbyer og sociale forskelligheder, hvilket bl.a. vil blive anvendt aktivt i den kommende områdefornyelse.

Resultater

Projektet har skabt nye Veje til Naturen omkring landsbyerne, og endvidere binder stiforløbet to af landsbyerne sammen på en ny måde. Derudover har projektet bevirket et nyt fællesskab på tværs af landsbyerne og sociale skel, samt initiativ til oprettelse af et ”oplev naturen” forum på facebook, hvor landmænd melder ind, når der er særlige oplevelser på deres jorde som borgere kan tilmelde sig og komme til. Endvidere er der udarbejdet en publikation, der forhåbentlig kan inspirere kommuner og mindre bysamfund til at skabe lignende projekter rundt omkring i landet.

Områdefornyelse Brædstrup

Områdefornyelse Brædstrup

Udarbejdelse af Byfornyelsesprogram for Brædstrup på Sporet

plan og proces hjalp Horsens kommune med områdefornyelse i Brædstrup, herunder udarbejdelse af Byfornyelsesprogram for Brædstrup midtby med udgangspunkt i en aktiv inddragelsesproces af byens borgere og andre lokalt baserede interessenter. Det inddragende arbejde var en intens proces, der blev skudt i gang med Byværksted for alle byens borgere d. 16. september 2017 og afsluttet med fremlæggelse af arbejdsgruppens arbejde til borgermøde d. 22. November 2017, hvorefter det endelige program blev færdigt og vedtaget i 2018.

100 aktive Brædstrupborgere var samlet til Byværksted

Det overordnede formål med Byværkstedet var at få et indblik i borgernes ønsker for områdefornyelse Brædstrup og byens udvikling, samt at få nedsat arbejdsgruppen ’Brædstrup på Sporet’, der har fungeret som borgenernes stemme i den videre proces.

Byværkstedet var organiseret omkring 4 workshops med temaerne: Byrum, Byliv, Børneliv og Byg et Bybed.

Byrumsgruppen diskuterer kvalitet i byens rum

På workshoppen Byrum blev deltagerne ført gennem deres egen by, hvor de tog stilling til udfordringer og potentialer i konkrete byrum. Efterfølgende formulerede deltagerne visioner for de enkelte byrum, og deres ønsker til hvordan byrummene kunne løftes, blev udbygget og konkretiseret.

Bylivsworkshoppen tog udgangspunkt i en kortlægning af det eksisterende byliv i Brædstrup. Herudfra formulerede deltagerne konkrete idéer til, hvordan bylivet i Brædstrup kunne blomstre.

Børnene gav deres bud på den gode by

Workshoppen Børneliv var en kreativ workshop henvendt til byens børn og børnefamilier. Her formede børnene gennem tegninger og modellervoks deres bud på løsninger, der kunne forbedre børnelivet i Brædstrup.

Et ny Byhave så dagens lys

Workshoppen Byg et Bybed forvandlede deltagerne på få timer en øde grund i byen til en byhave med græs, urter, blomstrer og møbler. Workshoppen var præget af stolthed og virkelyst, og deltagerne oplevede her hvordan de selv kunne være med til at skabe betydningsfulde forandringer i deres by. Arbejdet inspirerede til flere idéer til ’små sikre successer”, som kan gennemføres af Brædstrups borgere.

Byværkstedet gav et værdifuldt indblik i lokale ønsker for Brædstrup. Resultatet var både overordnede visioner for byen og konkrete idéer til det videre arbejde i arbejdsgruppen ’Brædstrup på Sporet’. 30 personer meldte sig som aktive i  arbejdsgruppen, der over 3 gange i løbet af efteråret 2017 mødtes for at udbygge, konkretisere og prioritere  visioner og idéer fra Byværkstedet.

Efter vedtagelse af byfornyelsesprogrammet i 2018, blev gennemførelse af projekterne sat igang. Sideløbende med områdefornyelsen modtog kommunen også ramme til bygningsfornyelse.

Byfornyelsesprogrammet kan ses nedenfor:

 

Områdefornyelse Horsens Midtby skal sikre byens liv

Områdefornyelse Horsens Midtby skal sikre byens liv

Områdefonyelse i Horsens Midtby sikrer den store midtbyplan og revitalisering af en lang række nedslidte ejendomme

Områdefornyelse Horsens Midtby skal understøtte udviklingen mod en levende og varieret Midtby med mange oplevelser.

Horsens Midtby skal være et godt sted at bo og handle. Midtbyen skal være et spændende sted at arbejde og et dynamisk samlingssted for hele kommunen. Midtbyen skal fortættes på en måde hvor de eksisterende arealer udnyttes bedre. Der skal bygges flere boliger, mens utidssvarende boliger og byrum skal forbedres. Udviklingen skal præges af god kvalitet, både i plan og udførsel, så hele byen løftes.

Områdefornyelse Horsens Midtby er et væsentligt metodisk og økonomisk værktøj i den kommende udviklingsproces. Det historiske cityområdes komplekse udfordringer kombineres med forbedringer af de generelle boligforhold og rekreative muligheder for såvel beboere som brugere af Midtbyen.

Indsatsen centreres omkring 4 fokusområder Trafik, Klima, Byrum & Kultur

Horsens Kommune anvender i gnemførelsesfasen  reglerne om bygningsfornyelse i tæt samarbejde med ejere og lejere i området.

Støtte til renovering af ejendomme og etablering af fælles friarealer

Områdefornyelsen har som formål at gøre det endnu mere attraktivt at bo og færdes i Midtbyen. Der vil ske betydelige forbedringer af livet i byen, bl.a. ved renovering af gader, pladser og bygninger.

Midtbyen har mange fine ejendomme, men flere bygninger trænger efterhånden til en kærlig hånd, en del boliger mangler tidssvarrende installationer og ordentlige badeværelser, ligesom vinduer, facader og tag visse steder bør udskiftes eller renoveres.

Tilsvarende mangler midtbyen gode udendørs opholdsarealer. Nu kan ejere og lejere gå sammen og indrette fælles friarealer – omkostningsfrit. Den efterfølgende vedligeholdelse betales dog af brugerne over huslejen.

Interessen for støtte til bygningsfornyelse er stor. Byfornyelsessekretariatet har holdt møde med over 50 ejendomsejere, der repræsenterer mere end 70 ejendomme i Horsens Midtby.

På baggrund af ejermøderne udarbejder Horsens kommune en rækkefølgeplan over hvilke projekter, som kan forvente at modtage støtte til bygningsfornyelse. Første ansøgningsrunde har indsendelsesfrist 1. oktober 2017. Et begrænset antal ejendomme har allerede færdige projekter, hvor der vil kunne gives tilsagn om støtte allerede i løbet af sommeren 2017.

Ejendommene, der antageligt kan få støtte her i sommeren og i efteråret 2017, forventes at få tildelt ca. 10 -12 mio. kr.. Samlet er der 32,5 mio. kr. til rådighed for støtte til ejendomme, der indeholder beboelse, og til fælles friarealer.

Uanset at Horsens oplever vækst på næsten alle parametre, er der fortsat et stort antal utidssvarende boliger i Midtbyen. Ligesom adgang til bolignære friarealer flere steder er yderst begrænset. Områdefornyelsen giver os muligheden for at ændre disse forhold. Samtidigt med at nye og forbedrede opholdsmuligheder i byens byrum vil gøre Midtbyen til et mere attraktivt, trygt og bedre sted at bo for alle.

Plan og proces har skrevet ansøgning om støtte til områdefornyelse til Boligstyrelsen og udarbejdet Byfornyelsesprogram i samarbejde med sbs rådgivning.

Gårdhavehusene i Albertslund Vest renoveres med omfattende beboerinddragelse

Gårdhavehusene i Albertslund Vest renoveres med omfattende beboerinddragelse

Gårdhavehusene i Albertslund vest renoveres med beboerne i centrum

plan og proces sammen med ARKITEMA og Alectia i 2014 vandt konkurrencen om totalrådgivning ved renovering af 456 Gårdhavehuse i Albertslund Vest. Herefter indledte vi en omfattende inddragelsesproces med nogle meget engagerede og ressourcestærke beboere. Efter et indledende beboermøde med ca. 500 aktive beboere, deltog over 120 mennesker i en række inspirerende temagruppeforløb. Resultatet blev afleveret til byggeudvalget i juni 2014 i form af indstillinger til det videre forløb og indhold. Indstillingerne blev ligeledes præsenteret på et nyt særdeles velbesøgt beboermøde. Gårdhavehusene skal igennem en renovering, hvor kun tag og de tunge ydervægge bliver stående. Det betyder at der er rig lejlighed til at overveje indretning, materialevalg foruden udformning af udearealer i hele bebyggelsen. Efter nogle opbremsninger i forløbet pga. uafklarede økonomiske forhold var der i februar 2016 licitation i fagentrepriser for 1. etape, bestående af 257 boliger, og byggepladsen opstartede i august 2016, hvor også genhusning af beboerne begyndte.

Renoveringen i gårdhusene i Albertslund Vest startede i sommeren 2016 i Kastanjens Kvarter. Herefter følger kvartererne Æblens Kvarter og senere Havrens Kvarter.

I foråret 2021 afsluttes de sidste ombygninger i Margerittens Kvarter.

Følg renoveringen her

Bygherre: Albertslund Boligselskab og Vridsløselilles Andelsforening v. BoVest.
Team: Arkitema, Alectia, plan og proces.
Projektforløb: Den fysiske gennemførelse starter i maj 2016 med afslutning i foråret 2021
Finansiering: Projektet støttes af Landsbyggefonden, og det samlede budget er foreløbig ca. 800 mio. kr.

plan og proces er underrådgiver til ARKITEMA og indgår i projektledelsen under hele forløbet med særligt ansvar for beboerdialog, strategi og kommunikation i f.t. genhusning og løbende orientering.

Frit valg skaber stedsidentitet

Frit valg skaber stedsidentitet

Renovering af Egedalsvænge i Kokkedal styrker stedsidentiteten

Renoveringen af Egedalsvænge har bidraget til en ny og mere positiv stedsidentitet i den store ghettostemplede bebyggelse. Dermed blev renoveringen af den 65.000 m² stor bebyggelse er et banebrydende projekt indenfor beboerinddragelse i Danmark. Processen omfattede ikke blot tilbud om indflydelse på egen boligindretning og disponering af udearealer. Beboerne blev pålægget individuel stillingtagen til en række valgmuligheder, bl.a. franske altaner, overdækkede altaner eller udkravede ”møbler” fra et omfattende tilvalgs katalog. Det betød at beboerne og processen i vid udstrækning definerede facadearkitekturen. Alle tilvalgs muligheder blev indbygget i en servicebygning, som så fungerede som et boliglaboratorium i processen.

Den rumlige og indholdsmæssige disponering af alle udearealer blev fastlagt i tæt og udfordrende dialog med beboerne, ligesom kommunen blev inddraget i planlægningssamarbejdet for optimering af tilstødende arealer og eksterne problemstillinger.

Den holistiske inddragelsesstrategi udnyttede energirenovering til at skabe en ny identitet, gennem mere ejerskab og en markant skalanedbrydning.

Læs mere om renoveringen her

Bygherre: Boligforeningen 3B
Team: Rubow, ADEPT, Opland Landskabsarkitekter, Henrik Larsen Rådgivende Ingeniørfirma, AFM Consult Rådgivende Ingeniører og plan og proces
Projektforløb: Projektet gennemføres i perioden fra 2010 til ultimo 2015
Finansiering: Projektet støttes af Landsbyggefonden, og det samlede budget er 300 mio. kr.

plan og proces var underrådgiver til Rubow og indgår i projektledelsen under hele forløbet med særligt ansvar for beboerdialog, strategi og kommunikation.