Vælg en side
Forsøgsprojekt – Fra byggetomt til frodig Byhave

Forsøgsprojekt – Fra byggetomt til frodig Byhave

når bogerne tager fat

byhaven i vils

I løbet at et år har en gruppe borgere i landsbyen Vils på Mors omdannet en byggetomt midt i byen til en frodig permakultur have til gavn og glæde for hele byen.

byfornyelse

Fra Byggetomt Til Frodigt Åndehul

En ny Byhave er vokset frem i landsbyen Vils på Mors. Den nye byhave er et byfornyelses forsøg under Boligstyrelsen som plan og proces gennemfører i samarbejde med CE Byfornyelse. Formålet med den nye Byhave er at afdække hvordan byggetomter i mindre byer kan danne ramme om fællesskabsdrevne Byhaver.

Byhave er skabt i samarbejde med beboerne i et forsøg på at vende udviklingen – fra fraflytning til nyt liv i byen, fra forfald og tomme huse til blomstrende frodige åndehuller, fra enhver er sig selv nærmest til fællesskab, fordi vi tror på at fællesskabet er de mindre byers redningsplanke.

Permakultur Thorshøj

byhaven i vils

Et Forsøgsprojekt Under Byfornyelsen

byhavens idé

Byhaven er tænkt som et Grønt FælledSkab (Fælled: en grønning vi er sammen om at forvalte). Tanken er at man kan engagere sig på forskelligt niveau med at planlægge-, dyrke-, forarbejde & producere- og spise i Det Grønne FælledSkab.

 

permakultur

Efter en mini studietur til Thorshøj Permakultur med interesserede borgere er interessen for permakultur principperne vakt. I Signes frodige have, hvor halm fra hønsene sørger for minimum af pleje af alle bede og langt de fleste planter er spiselige er det let at lade sig begejstre. Derfor laver vi en workshop med Birgit Rothmann som også laver et design for Byhaven.

byhaven i vils

Drift & Organisation

Byhaven er blevet til i kraft af en lille gruppe meget engagerede borgere, som udgør bestyrelsen i foreningen Byhaven i Vils. 

Projektperioden løb over 1 år. Nu plejes haven af lokale kræfter og står som stolt vidnesbyrd om borgernes engagement.

Inspireret af permakulturprincipperne indeholder Haven både et hygelbed og en stor variation af spiselige planter organiseret i små øér; en kastanjeø, en kålø, en krydder ø og en ø med bistader. De enkelte planteøer har hver sin ø ansvarlig, som har ansvar for pasningen. Haven er gennemskåret af et organisk stiforløb som leder ned til sportspladsen.

Forsøgsprojektet var en del af en områdefornyelse i Vils og modtog støtte af Boligstyrelsen.

Projektets afrapportering findes på Byfornyelsesdatabasen. Læs rapporten herunder.

Byhaven

udfordringen

Nedslidte ejendomme, som skræmmer
potentielle tilflyttere væk, rives ned og
erstattes af græsplæner, der ikke bidrager synderligt til bylivet. Byhaven i Vils er et forsøg på at skabe mere liv

Områdefornyelse Brædstrup

Områdefornyelse Brædstrup

områdefornyelse

Brædstrup på sporet

plan og proces har sammen med Horsens kommune og aktive borgere i Brædstrup afholdt Byværksted, udarbejdet et Byfornyelsesprogram, anlagt en Byhave og afholdt workshops om bl.a. ny ungdomsplads.

områdefornyelse

Planlægning, Byfornyelsesprogram & Gennemførelse

plan og proces skrev ansøgningen som udløste byfornyelsesmidler til gennemførelse af områdefornyelse i Brædstrup for Horsens kommune samt udarbejdede et Byfornyelsesprogram for Brædstrup midtby med udgangspunkt i en aktiv inddragelsesproces af byens borgere og andre lokalt baserede interessenter.

Samlet budget: 18 mio.

fokus

Byfornyelse & Borgerinddragelse i planlægningsfasen

byværksted

Som opstart på hele processen var 100 aktive Brædstrupborgere samlet til et Byværksted med idéudvikling, dialog og samskabelse.

Byværkstedet var organiseret omkring 4 aktive workshops med temaerne: Byrum, Byliv, Børneliv og Byhave, som hver kortlagde udfordringer og potentialer.

Byværkstedets overordnede formål var at indsamle borgernes ønsker for områdefornyelse Brædstrup og byens udvikling, samt at få nedsat arbejdsgruppen, der kunne fungere som borgenernes stemme i den videre proces.

 

arbejdsgruppen

Her blev nedsat en arbejdsgruppe til at kvalificere og prioritere indsatsen.

  • Banestien, Firkløverstien & Folkeparken
  • Banetorvet, Dommertorvet & Søndertorv
  • Hovedgaden & Byens indgange
  • Ungdomspladsen & Små sikre succeser

Arbejdsgruppens arbejde blev præsenteret på et borgermøde i november 2017, hvorefter det endelige program blev færdigt og vedtaget i 2018.

 

 

byhaven

Når borgerne tager fat

Med god planlægning, massiv opbakning og en masse knofedt skabte knap 30 børn og voksne en levende byhave med rullegræs, rustikke legeredskaber og frodige plantekasser på bare én dag.

byhaven

Områdefornyelser er ofte en lang proces, fra ansøgningen er sendt og pengene er bevilliget til byfornyelsesprogrammet er godkendt og projekterne kan gennemføres. Det kan være svært at holde motivationen blandt de involverede borgere. Derfor blev Byhaven etableret som det første symbol på den forandreing der er undervejs i Brædstrup. Byhaven blev planlagt på Byværkstedet og gennemført så snart Byfornyelsesprogrammet var godkendt i byrådet.

Områdefornyelse Horsens Midtby skal sikre byens liv

Områdefornyelse Horsens Midtby skal sikre byens liv

områdefornyelse

horsens midtby

områdefornyelse

Sikre den store midtbyplan og revitaliserer en lang række nedslidte ejendomme.

Områdefornyelse Horsens Midtby skal understøtte udviklingen mod en levende og varieret Midtby med mange oplevelser.

Horsens Midtby skal være et godt sted at bo og handle. Midtbyen skal være et spændende sted at arbejde og et dynamisk samlingssted for hele kommunen. Midtbyen skal fortættes på en måde hvor de eksisterende arealer udnyttes bedre. Der skal bygges flere boliger, mens utidssvarende boliger og byrum skal forbedres. Udviklingen skal præges af god kvalitet, både i plan og udførsel, så hele byen løftes.

Områdefornyelse Horsens Midtby er et væsentligt metodisk og økonomisk værktøj i den kommende udviklingsproces. Det historiske cityområdes komplekse udfordringer kombineres med forbedringer af de generelle boligforhold og rekreative muligheder for såvel beboere som brugere af Midtbyen.

Indsatsen centreres omkring 4 fokusområder Trafik, Klima, Byrum & Kultur.

Støtte til renovering af ejendomme og etablering af fælles friarealer

Områdefornyelsen har som formål at gøre det endnu mere attraktivt at bo og færdes i Midtbyen. Der vil ske betydelige forbedringer af livet i byen, bl.a. ved renovering af gader, pladser og bygninger.

Tilsvarende mangler midtbyen gode udendørs opholdsarealer. Nu kan ejere og lejere gå sammen og indrette fælles friarealer – omkostningsfrit. Den efterfølgende vedligeholdelse betales dog af brugerne over huslejen.

Interessen for støtte til bygningsfornyelse er stor. Byfornyelsessekretariatet har holdt møde med over 50 ejendomsejere, der repræsenterer mere end 70 ejendomme i Horsens Midtby. 

Plan og proces har skrevet ansøgning om støtte til områdefornyelse til Boligstyrelsen og udarbejdet Byfornyelsesprogram i samarbejde med sbs rådgivning.

områdefornyelse i horsens

Det skal være mere attraktivt at bo i horsens midtby

udfordring

Midtbyen har mange fine ejendomme, men flere bygninger trænger efterhånden til en kærlig hånd, en del boliger mangler tidssvarrende installationer og ordentlige badeværelser, ligesom vinduer, facader og tag visse steder bør udskiftes eller renoveres.

løsning

Som del af områdefornyelsen er der afsat 32,5 mio. kr. til  støtte til ejendomme, der indeholder beboelse, og til fælles friarealer.

Forsøgprojekt – Fællesskab, energioptimering og bokvalitet

Forsøgprojekt – Fællesskab, energioptimering og bokvalitet

byfornyelse

fremtidens etagebolig

Skaber nye rammer for fællesskab i Vestergade, Horsens.

almene boliger

Fællesskabet finansieres af energibesparelser

Fremtidens Etagebolig er udviklet ud fra et ønske om at skabe et bæredygtigt udlejningsbyggeri med energioptimering som omdrejningspunkt for en høj grad af fællesskab.

Stadig flere voksne bor alene, og social isolation er et stigende problem for det moderne bymenneske. Fremtidens Etagebolig udfordrer boligen som mødested og introducerer en halvoffentlig bufferzone mellem boligen og gaden. Det traditionelle trapperum er afløst af et stort atrium med fremskudte adgangsveje og masser af plads til fællesaktiviteter.

De ekstra omkostninger, der er forbundet med opprioriteringen af fællesarealer og fællesfaciliteter, finansieres bl.a. gennem energitekniske og miljømæssigt bæredygtige løsninger.

Opdragsgiver: Horsens Kommune
Bygherre: Andelsboligforeningen Beringsgaard Arkitekter: Arkitema
Projektforløb: Byggeriet blev afleveret 2012, evalueringsperiode frem til 2015 
Finansiering: Udviklingsøkonomi 9,2 mio.kr. Byggesum 63,3 mio.kr. Projektet blev støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

plan og proces: Udviklingskonsulenter med ansvar for ideudvikling og initiering af forsøgselementer, varetagelse af samarbejdsrelationer og kontakt til Socialministeriet, samt styring af den kontinuerlige udviklingsproces i planlægning og gennemførelse. Bygherrerådgivning under udførelsen.

Koncept

Forsøgsprojekt – Energirenovering styrker parcelhusets arkitektur

Forsøgsprojekt – Energirenovering styrker parcelhusets arkitektur

byfornyelses forsøg

renovering & motivation

Hvad skal der til for at motivere landets 1,1 mio. parcelhusejere til at energirenovere deres bolig? Det spørgsmål undersøges i dette forsøgsprojekt. 

byfornyelse

Er økonomi den eneste faktor der kan motivere til energirenovering af parcelhuset?

plan og proces har været forsøgsleder for et udviklingsprojekt under byfornyelsesloven om energirenovering af parcelhuset. Med udgangspunkt 1032 parcelhuse i landets største grundejerforening i Skjoldhøjparken i Tilst ved Århus.

Projektet sammenholder vedligeholdelse i en række cases med afdækning af motivationsfaktorer for energirenovering. Målet er at afkode hvad der kan motivere ejerne af landets ca. 1,1 mio parcelhuse til reduktion af energiforbruget.

Det viser sig at økonomi er en vigtig motivationsfaktor, men ikke den eneste!

Derfor er vores bud at energibesparelser skal gøres vedkommende og naturligt indtænkes som attraktioner, både i den daglige boligøkonomi med alt hvad den indeholder af vedligeholdelse, forbedringer, forbrug, forsikringer, renter, skat, ejendomsværdi mm, og måske især i forhold til dagligdagens bo oplevelse for den enkelte parcelhus ejer.

Opdragsgiver: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Forfatter: plan og proces

Arkitekt: Seier+Sølvsten
Ingeniør: Ingeniørfirmaet Viggo Madsen
År: 2015

Download hele publikationen her

fokus

Energirenovering er en oplagt løftestang til at løfte parcelhusets arkitektoniske kvalitet

udfordring

Skjoldhøjparken er med sin volumen et godt eksempel område, bygget i perioden 1968 – 1978 og generelt renoveringsmoden. Området er tidligere udnævnt til ”fremtidens slum” men til trods herfor er beboerne godt tilfredse med at bo i området, som undergår et generationsskifte, med nye beboerprofiler.

løsning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nec eros ut libero laoreet sollicitudin. Suspendisse sit amet scelerisque mauris, in tincidunt sem. Nunc elit turpis, interdum sit amet purus at, tempor dictum diam.

Cras ac efficitur quam, ac auctor nibh. Mauris tempor sollicitudin scelerisque. Maecenas tristique erat a ornare scelerisque.