Vælg en side
Forsøgsprojekt – Veje til Naturen

Forsøgsprojekt – Veje til Naturen

byfornyelses forsøg

Nye veje til naturen

Projektets mål har været at udvikle dialog- og argumentationsmodeller for lokale frivillige aftaler mellem lodsejere og borgere om adgang til naturen i ellers lukkede områder i det åbne land.

baggrund 

Adgang til naturen er en afgørende faktor for det gode liv 

Veje til Naturen er et samskabelsesprojekt, hvor borgerinddragelse og engagementsopbygning har fyldt rigtig meget.

Forsøgsprojektet er gennemført som forløber for en områdefornyelse i Houe, Tørringhuse og Klinkby. Efter et indledende informationsmøde for Borgerforeningen, et offentligt borgermøde, hvor projektets tanker og ideer blev fremlagt, blev der nedsat en arbejdsgruppe af borgere og lodsejere til at konkretisere og realisere projektet.

Indledningsvis mødte projektet del del modstand fra lodsejere som ønskede at åbne op for adgange til deres jorde.

Det lykkedes dog tidligt i processen at skabe et stort engagement hos mange borgere, og stiens endelige forløb skyldes i en vis grad lokale ildsjæle med gode relationer til to af de grundejere, der lagde jord til projektet. 

Forsøgs projektet Veje til Naturen er gennemført i 2019 og støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Afrapporteringen kan findes på Byfornyelsesdatabasen. Læs den herunder >> 

nye veje til naturen

udfordring

Hvordan etableres offentlig adgang til naturen via private lodsejeres jord?

problemstilling

Adgang til naturen er mange steder under præs og selv for beboere i landområderne kan det være en udfordring.

Dette projekt fokuserer på frivillige aftaler om offentlig adgang gennem private lodsejeres jord.

løsning

xxx

 

erfaring

Arbejdsdagen endte som en festdag, med stor opbakning. Mange borgere, der typisk ikke deltager i møder, vil gerne kommer når der skal udføres et praktisk stykke arbejde.

Forsøgprojekt – Fællesskab, energioptimering og bokvalitet

Forsøgprojekt – Fællesskab, energioptimering og bokvalitet

byfornyelse

fremtidens etagebolig

Skaber nye rammer for fællesskab i Vestergade, Horsens.

almene boliger

Fællesskabet finansieres af energibesparelser

Fremtidens Etagebolig er udviklet ud fra et ønske om at skabe et bæredygtigt udlejningsbyggeri med energioptimering som omdrejningspunkt for en høj grad af fællesskab.

Stadig flere voksne bor alene, og social isolation er et stigende problem for det moderne bymenneske. Fremtidens Etagebolig udfordrer boligen som mødested og introducerer en halvoffentlig bufferzone mellem boligen og gaden. Det traditionelle trapperum er afløst af et stort atrium med fremskudte adgangsveje og masser af plads til fællesaktiviteter.

De ekstra omkostninger, der er forbundet med opprioriteringen af fællesarealer og fællesfaciliteter, finansieres bl.a. gennem energitekniske og miljømæssigt bæredygtige løsninger.

Opdragsgiver: Horsens Kommune
Bygherre: Andelsboligforeningen Beringsgaard Arkitekter: Arkitema
Projektforløb: Byggeriet blev afleveret 2012, evalueringsperiode frem til 2015 
Finansiering: Udviklingsøkonomi 9,2 mio.kr. Byggesum 63,3 mio.kr. Projektet blev støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

plan og proces: Udviklingskonsulenter med ansvar for ideudvikling og initiering af forsøgselementer, varetagelse af samarbejdsrelationer og kontakt til Socialministeriet, samt styring af den kontinuerlige udviklingsproces i planlægning og gennemførelse. Bygherrerådgivning under udførelsen.

Koncept

Forsøgsprojekt – Energirenovering styrker parcelhusets arkitektur

Forsøgsprojekt – Energirenovering styrker parcelhusets arkitektur

byfornyelses forsøg

renovering & motivation

Hvad skal der til for at motivere landets 1,1 mio. parcelhusejere til at energirenovere deres bolig? Det spørgsmål undersøges i dette forsøgsprojekt. 

byfornyelse

Er økonomi den eneste faktor der kan motivere til energirenovering af parcelhuset?

plan og proces har været forsøgsleder for et udviklingsprojekt under byfornyelsesloven om energirenovering af parcelhuset. Med udgangspunkt 1032 parcelhuse i landets største grundejerforening i Skjoldhøjparken i Tilst ved Århus.

Projektet sammenholder vedligeholdelse i en række cases med afdækning af motivationsfaktorer for energirenovering. Målet er at afkode hvad der kan motivere ejerne af landets ca. 1,1 mio parcelhuse til reduktion af energiforbruget.

Det viser sig at økonomi er en vigtig motivationsfaktor, men ikke den eneste!

Derfor er vores bud at energibesparelser skal gøres vedkommende og naturligt indtænkes som attraktioner, både i den daglige boligøkonomi med alt hvad den indeholder af vedligeholdelse, forbedringer, forbrug, forsikringer, renter, skat, ejendomsværdi mm, og måske især i forhold til dagligdagens bo oplevelse for den enkelte parcelhus ejer.

Opdragsgiver: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Forfatter: plan og proces

Arkitekt: Seier+Sølvsten
Ingeniør: Ingeniørfirmaet Viggo Madsen
År: 2015

Download hele publikationen her

fokus

Energirenovering er en oplagt løftestang til at løfte parcelhusets arkitektoniske kvalitet

udfordring

Skjoldhøjparken er med sin volumen et godt eksempel område, bygget i perioden 1968 – 1978 og generelt renoveringsmoden. Området er tidligere udnævnt til ”fremtidens slum” men til trods herfor er beboerne godt tilfredse med at bo i området, som undergår et generationsskifte, med nye beboerprofiler.

løsning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nec eros ut libero laoreet sollicitudin. Suspendisse sit amet scelerisque mauris, in tincidunt sem. Nunc elit turpis, interdum sit amet purus at, tempor dictum diam.

Cras ac efficitur quam, ac auctor nibh. Mauris tempor sollicitudin scelerisque. Maecenas tristique erat a ornare scelerisque.

Forsøgsprojekt – Energirenovering med dialog som redskab

Forsøgsprojekt – Energirenovering med dialog som redskab

byfornyelse

boligsocial energi renovering

Renovering af private udlejningsboliger – med dialog som redskab.

byfornyelses forsøg

Hvad motiverer ejere og lejere til energirenovering af privat udlejningsejendomme?

Gennem 2011 har en projektgruppe, bestående af arkitekter og energirådgivere undersøgt og afprøvet metoden for at afdække nye veje til energirenovering af private udlejningsboliger. Denne publikation beskriver processen fra idé til færdigt projekt, og resultaterne af tankerne bag udviklingsprojektet illustreres gennem de 12 cases.

Der eksisterer et uudnyttet potentiale for en markant reducering af vores samlede miljøbelastning gennem energirenovering af private udlejningsejendomme. Dette potentiale kommer ikke i spil p.g.a. manglende incitamenter. Det er et problem for såvel ejere og lejere og i sidste ende for miljøet.

Den grundlæggende idé bag projektet er at udnytte fremtidens helt uundgåelige indsatser for at nedbringe boligers miljøbelastning til at optimere boligernes faciliteter og kvaliteter som ramme for menneskets sociale liv. Energirenovering bliver dermed sat i en ny og vedkommende sammenhæng.

Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig & Landdistrikter og mundede ud i publikationen Energirenovering med dialog som redskab. 

Download publikationen her

Boligsocial energirenovering