Vælg en side
Forsøgsprojekt – Veje til Naturen

Forsøgsprojekt – Veje til Naturen

byfornyelses forsøg

Nye veje til naturen

Projektets mål har været at udvikle dialog- og argumentationsmodeller for lokale frivillige aftaler mellem lodsejere og borgere om adgang til naturen i ellers lukkede områder i det åbne land.

baggrund 

Adgang til naturen er en afgørende faktor for det gode liv 

Veje til Naturen er et samskabelsesprojekt, hvor borgerinddragelse og engagementsopbygning har fyldt rigtig meget.

Forsøgsprojektet er gennemført som forløber for en områdefornyelse i Houe, Tørringhuse og Klinkby. Efter et indledende informationsmøde for Borgerforeningen, et offentligt borgermøde, hvor projektets tanker og ideer blev fremlagt, blev der nedsat en arbejdsgruppe af borgere og lodsejere til at konkretisere og realisere projektet.

Indledningsvis mødte projektet del del modstand fra lodsejere som ønskede at åbne op for adgange til deres jorde.

Det lykkedes dog tidligt i processen at skabe et stort engagement hos mange borgere, og stiens endelige forløb skyldes i en vis grad lokale ildsjæle med gode relationer til to af de grundejere, der lagde jord til projektet. 

Forsøgs projektet Veje til Naturen er gennemført i 2019 og støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Afrapporteringen kan findes på Byfornyelsesdatabasen. Læs den herunder >> 

nye veje til naturen

udfordring

Hvordan etableres offentlig adgang til naturen via private lodsejeres jord?

problemstilling

Adgang til naturen er mange steder under præs og selv for beboere i landområderne kan det være en udfordring.

Dette projekt fokuserer på frivillige aftaler om offentlig adgang gennem private lodsejeres jord.

løsning

xxx

 

erfaring

Arbejdsdagen endte som en festdag, med stor opbakning. Mange borgere, der typisk ikke deltager i møder, vil gerne kommer når der skal udføres et praktisk stykke arbejde.

Forsøgsprojekt – Fra byggetomt til frodig Byhave

Forsøgsprojekt – Fra byggetomt til frodig Byhave

når bogerne tager fat

byhaven i vils

I løbet at et år har en gruppe borgere i landsbyen Vils på Mors omdannet en byggetomt midt i byen til en frodig permakultur have til gavn og glæde for hele byen.

byfornyelse

Fra Byggetomt Til Frodigt Åndehul

En ny Byhave er vokset frem i landsbyen Vils på Mors. Den nye byhave er et byfornyelses forsøg under Boligstyrelsen som plan og proces gennemfører i samarbejde med CE Byfornyelse. Formålet med den nye Byhave er at afdække hvordan byggetomter i mindre byer kan danne ramme om fællesskabsdrevne Byhaver.

Byhave er skabt i samarbejde med beboerne i et forsøg på at vende udviklingen – fra fraflytning til nyt liv i byen, fra forfald og tomme huse til blomstrende frodige åndehuller, fra enhver er sig selv nærmest til fællesskab, fordi vi tror på at fællesskabet er de mindre byers redningsplanke.

Permakultur Thorshøj

byhaven i vils

Et Forsøgsprojekt Under Byfornyelsen

byhavens idé

Byhaven er tænkt som et Grønt FælledSkab (Fælled: en grønning vi er sammen om at forvalte). Tanken er at man kan engagere sig på forskelligt niveau med at planlægge-, dyrke-, forarbejde & producere- og spise i Det Grønne FælledSkab.

 

permakultur

Efter en mini studietur til Thorshøj Permakultur med interesserede borgere er interessen for permakultur principperne vakt. I Signes frodige have, hvor halm fra hønsene sørger for minimum af pleje af alle bede og langt de fleste planter er spiselige er det let at lade sig begejstre. Derfor laver vi en workshop med Birgit Rothmann som også laver et design for Byhaven.

byhaven i vils

Drift & Organisation

Byhaven er blevet til i kraft af en lille gruppe meget engagerede borgere, som udgør bestyrelsen i foreningen Byhaven i Vils. 

Projektperioden løb over 1 år. Nu plejes haven af lokale kræfter og står som stolt vidnesbyrd om borgernes engagement.

Inspireret af permakulturprincipperne indeholder Haven både et hygelbed og en stor variation af spiselige planter organiseret i små øér; en kastanjeø, en kålø, en krydder ø og en ø med bistader. De enkelte planteøer har hver sin ø ansvarlig, som har ansvar for pasningen. Haven er gennemskåret af et organisk stiforløb som leder ned til sportspladsen.

Forsøgsprojektet var en del af en områdefornyelse i Vils og modtog støtte af Boligstyrelsen.

Projektets afrapportering findes på Byfornyelsesdatabasen. Læs rapporten herunder.

Byhaven

udfordringen

Nedslidte ejendomme, som skræmmer
potentielle tilflyttere væk, rives ned og
erstattes af græsplæner, der ikke bidrager synderligt til bylivet. Byhaven i Vils er et forsøg på at skabe mere liv

Områdefornyelse Brædstrup

Områdefornyelse Brædstrup

områdefornyelse

Brædstrup på sporet

plan og proces har sammen med Horsens kommune og aktive borgere i Brædstrup afholdt Byværksted, udarbejdet et Byfornyelsesprogram, anlagt en Byhave og afholdt workshops om bl.a. ny ungdomsplads.

områdefornyelse

Planlægning, Byfornyelsesprogram & Gennemførelse

plan og proces skrev ansøgningen som udløste byfornyelsesmidler til gennemførelse af områdefornyelse i Brædstrup for Horsens kommune samt udarbejdede et Byfornyelsesprogram for Brædstrup midtby med udgangspunkt i en aktiv inddragelsesproces af byens borgere og andre lokalt baserede interessenter.

Samlet budget: 18 mio.

fokus

Byfornyelse & Borgerinddragelse i planlægningsfasen

byværksted

Som opstart på hele processen var 100 aktive Brædstrupborgere samlet til et Byværksted med idéudvikling, dialog og samskabelse.

Byværkstedet var organiseret omkring 4 aktive workshops med temaerne: Byrum, Byliv, Børneliv og Byhave, som hver kortlagde udfordringer og potentialer.

Byværkstedets overordnede formål var at indsamle borgernes ønsker for områdefornyelse Brædstrup og byens udvikling, samt at få nedsat arbejdsgruppen, der kunne fungere som borgenernes stemme i den videre proces.

 

arbejdsgruppen

Her blev nedsat en arbejdsgruppe til at kvalificere og prioritere indsatsen.

  • Banestien, Firkløverstien & Folkeparken
  • Banetorvet, Dommertorvet & Søndertorv
  • Hovedgaden & Byens indgange
  • Ungdomspladsen & Små sikre succeser

Arbejdsgruppens arbejde blev præsenteret på et borgermøde i november 2017, hvorefter det endelige program blev færdigt og vedtaget i 2018.

 

 

byhaven

Når borgerne tager fat

Med god planlægning, massiv opbakning og en masse knofedt skabte knap 30 børn og voksne en levende byhave med rullegræs, rustikke legeredskaber og frodige plantekasser på bare én dag.

byhaven

Områdefornyelser er ofte en lang proces, fra ansøgningen er sendt og pengene er bevilliget til byfornyelsesprogrammet er godkendt og projekterne kan gennemføres. Det kan være svært at holde motivationen blandt de involverede borgere. Derfor blev Byhaven etableret som det første symbol på den forandreing der er undervejs i Brædstrup. Byhaven blev planlagt på Byværkstedet og gennemført så snart Byfornyelsesprogrammet var godkendt i byrådet.

Områdefornyelse Horsens Midtby skal sikre byens liv

Områdefornyelse Horsens Midtby skal sikre byens liv

områdefornyelse

horsens midtby

områdefornyelse

Sikre den store midtbyplan og revitaliserer en lang række nedslidte ejendomme.

Områdefornyelse Horsens Midtby skal understøtte udviklingen mod en levende og varieret Midtby med mange oplevelser.

Horsens Midtby skal være et godt sted at bo og handle. Midtbyen skal være et spændende sted at arbejde og et dynamisk samlingssted for hele kommunen. Midtbyen skal fortættes på en måde hvor de eksisterende arealer udnyttes bedre. Der skal bygges flere boliger, mens utidssvarende boliger og byrum skal forbedres. Udviklingen skal præges af god kvalitet, både i plan og udførsel, så hele byen løftes.

Områdefornyelse Horsens Midtby er et væsentligt metodisk og økonomisk værktøj i den kommende udviklingsproces. Det historiske cityområdes komplekse udfordringer kombineres med forbedringer af de generelle boligforhold og rekreative muligheder for såvel beboere som brugere af Midtbyen.

Indsatsen centreres omkring 4 fokusområder Trafik, Klima, Byrum & Kultur.

Støtte til renovering af ejendomme og etablering af fælles friarealer

Områdefornyelsen har som formål at gøre det endnu mere attraktivt at bo og færdes i Midtbyen. Der vil ske betydelige forbedringer af livet i byen, bl.a. ved renovering af gader, pladser og bygninger.

Tilsvarende mangler midtbyen gode udendørs opholdsarealer. Nu kan ejere og lejere gå sammen og indrette fælles friarealer – omkostningsfrit. Den efterfølgende vedligeholdelse betales dog af brugerne over huslejen.

Interessen for støtte til bygningsfornyelse er stor. Byfornyelsessekretariatet har holdt møde med over 50 ejendomsejere, der repræsenterer mere end 70 ejendomme i Horsens Midtby. 

Plan og proces har skrevet ansøgning om støtte til områdefornyelse til Boligstyrelsen og udarbejdet Byfornyelsesprogram i samarbejde med sbs rådgivning.

områdefornyelse i horsens

Det skal være mere attraktivt at bo i horsens midtby

udfordring

Midtbyen har mange fine ejendomme, men flere bygninger trænger efterhånden til en kærlig hånd, en del boliger mangler tidssvarrende installationer og ordentlige badeværelser, ligesom vinduer, facader og tag visse steder bør udskiftes eller renoveres.

løsning

Som del af områdefornyelsen er der afsat 32,5 mio. kr. til  støtte til ejendomme, der indeholder beboelse, og til fælles friarealer.