Vælg en side
Bygningsfornyelse i Brædstrup giver nyt liv til bybilledet

Bygningsfornyelse i Brædstrup giver nyt liv til bybilledet

Horsens Kommune har med støtte fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet igangsat områdefornyelse i Brædstrup. Som del af områdefornyelsen gives der støtte til bygningsfornyelse med det formål at gøre det endnu mere attraktivt at bo og færdes i Brædstrup. Især ønsker vi at sætte nyt liv i gamle huse der styrker den tættere, originale del af byen omkring Bredgade.

De 3 prioriterings kriterier

Horsens Kommune har på forhånd opstillet tre prioriterings kriterier for støtte til ejendomme:

 1. Betydning i bybilledet, hvor ejendommens arkitektur, strategiske beliggenhed og samspil med byens rum vil indgå i prioritering af støtte.
 2. Betydning for byens udvikling, hvor det prioriteres at gennemføre indsatser, der under støtter de overordnede mål for områdefornyelsen i forhold til bosætning og byrum.
 3. Utidssvarende boliger, f.eks. boliger uden eget bad og toilet, skal renoveres og gøres tidssvarende, som en forudsætning for at en ejendom kan opnå støtte.
Områdefornyelse Brædstrup. Ejendomme indenfor områdeafgrænsningen kan søge om støtte til bygningsfornyelse.
Ejendomme indenfor områdeafgrænsningen kan søge om støtte til bygningsfornyelse.

I samarbejde med Brædstrup Lokalråd har vi udpeget et område med en række meget synlige ejendomme som får mulighed for at søge om støtte til bygningsfornyelse. Gennem renovering og forskønnelse kan bidrage til at forstærke oplevelsen af Brædstrup som en levende og historisk by i udvikling.

Som bygningsejer i området har du derfor nu helt ekstraordinært mulighed for at få økonomisk støtte til renovering af din ejendom. Støtten udbetales som kontant erstatning ved gennemførelse af aftalte bygningsarbejder, primært på klimaskærmen, typisk facade, vinduer og tag.

Størrelsen af økonomisk støtte er ikke på forhånd fastlagt, men vil blive forhandlet med den enkelte bygningsejer ved individuelle møder. Da støtten til bygningsfornyelse gives i henhold til Byfornyelsesloven, er det dog et krav, at evt. kondemnable forhold og installations mangler udbedres senest samtidig med gennemførelse af de støttede bygningsarbejder.

Du kan læse om mulighederne for støtte i folderen.

Læs folderen her

plan og proces underviser på IHA

plan og proces underviser på IHA

I dag har jeg undervist på Ingeniørhøjskolen, IHA i Aarhus – emnet var selvfølgelig beboerinddragelse og innovation i den almene sektor.

Jeg har præsenteret de unge mennesker for en case med en høj grad af kompleksitet, et stort læringspotentiale og en vis del realisme – forhåbentlig en tilpas forstyrrelse i derres lærringskurve!

Jeg vender altid tilbage til balancen mellem planlægning,styring, kontrol og improvisation og ingen behandler det emne bedre end Kristensen og Kreiners: Projektledelse i løst koblede systemer. Læs den og du ved alt hvad du skal vide om projektledelse, innovation og planlægning.

Kursets formål lyder:

The aim of the course is to provide an insight into best practice of how to design a holistic and agile construction process, with high emphasis on involvement and empowerment of all relevant stakeholders, especially the client and users in the building process. To increase innovation, efficiency, and effectiveness requires detailed knowledge of the optimal organization of the process in relation to contract forms, economic optimization, cost-benefit analysis, communication, change management, and user driven or involved innovation. Clients and users play a significant role in shaping the construction and property management (real estate). Getting a better grasp of their aspirations, needs, and behaviour will open up new and important ways for the industry to deliver more value for money.

Glæder mig til midtvejsevaluering om en måneds tid…

se mere om kursets indhold her

Bygningsfornyelse hitter i Horsens midtby

Bygningsfornyelse hitter i Horsens midtby

Støtte til renovering af ejendomme og etablering af fælles friarealer

Områdefornyelsen har som formål at gøre det endnu mere attraktivt at bo og færdes i Midtbyen. Der vil ske betydelige forbedringer af livet i byen, bl.a. ved renovering af gader, pladser og bygninger.

Midtbyen har mange fine ejendomme, men flere bygninger trænger efterhånden til en kærlig hånd, en del boliger mangler tidssvarrende installationer og ordentlige badeværelser, ligesom vinduer, facader og tag visse steder bør udskiftes eller renoveres.

Tilsvarende mangler midtbyen gode udendørs opholdsarealer. Nu kan ejere og lejere gå sammen og indrette fælles friarealer – omkostningsfrit. Den efterfølgende vedligeholdelse betales dog af brugerne over huslejen.

Interessen for støtte til bygningsfornyelse er stor. Byfornyelsessekretariatet har holdt møde med over 50 ejendomsejere, der repræsenterer mere end 70 ejendomme i Horsens Midtby.

På baggrund af ejermøderne udarbejder Horsens kommune en rækkefølgeplan over hvilke projekter, som kan forvente at modtage støtte til bygningsfornyelse. Første ansøgningsrunde har indsendelsesfrist 1. oktober 2017. Et begrænset antal ejendomme har allerede færdige projekter, hvor der vil kunne gives tilsagn om støtte allerede i løbet af sommeren 2017.

Ejendommene, der antageligt kan få støtte her i sommeren og i efteråret 2017, forventes at få tildelt ca. 10 -12 mio. kr.. Samlet er der 32,5 mio. kr. til rådighed for støtte til ejendomme, der indeholder beboelse, og til fælles friarealer.

Læs mere om områdefornyelsen i Horsens midtby her

Hvordan sikrer vi den bedst mulige byggeproces?

Hvordan sikrer vi den bedst mulige byggeproces?

Hvorfor er byggeprocessen så besværlig?

Vi har bygget huse ved at stable mursten ovenpå hinanden siden midten af 1.100 tallet, så man kan spørge sig selv: ”Hvor svært kan det lige være?

Kompleksiteten i byggeriet er steget, sammen med antallet af aktører, der ofte har hver deres dagsorden uden blik for helheden.

Rådgivere, leverandører og udførende skal leve op til tiltagende hastighed, reguleringer, certificeringer, globalisering, IT-krav og meget mere. Ligeledes er kravene til performance og effektivitet også steget betragteligt. Og “markedet” (i sine mange skikkelser) forventer, at virksomhederne følger med denne udvikling.

Når store almene boligområder skal renoveres, er budgetterne på flere 100 millioner altid stramt, kravene er store fra Landsbyggefonden, Boligselskaberne og beboerne, flere 100 beboere deltager i beboermøderne og omfanget af rådgivernes sagsmapper vokser til et niveau hvor enhver ville miste det fulde overblik. Når så de udførende rykker ind på pladsen, kører toget.

Kæden er ikke stærkere end svageste led og hvis første mand på pladsen ikke får rettidigt svar på sit spørgsmål i tide, ja så bremser toget, hele tidsplanen forskydes og budgettet skrider.

Det nytter ikke at prioritere sit eget arbejde på bekostning af helheden.

Vi er alle afhængige af hinanden

Det lyder så enkelt, at det næsten er banalt.

Som opstart på renoveringen af 457 Gårdhavehusene i Albertslund Vest afsatte vi en eftermiddagens med knap 30 aktører fra BO Vest, Byggeudvalg, rådgivere og entreprenører til at afdække, hvordan vi kan agere i den kompleksitet og hastighed, som vi møder i hverdagen på byggepladsen.

Der var en forbløffende enighed mellem bygherre, beboere, rådgivere og udførende om hvad der skal til for at få en god byggeproces. Det mundede ud i en Code of Honour, som nu hænger i alle skurvogne på pladsen. Hæng den selv op, hvis du kan bruge den…..!

Code of Honour

Vi laver gode huse med høj faglig stolthed

 • Byg, som hvis det var til dig selv.

Vi kommunikerer klart og præcist

 • Hvis du har et spørgsmål, spørg.
 • Hvis du bliver spurgt, svar.

Vi har det godt mens vi gør det

 • Respekter projektet, beboerne og hinanden

Vi vil ende med en god økonomi

 • Hvis alle er færdige til tiden,
 • Hvis alle laver det rigtigt første gang,
 • Så får alle en god sag.

Vi har sagen i centrum

 • Resultatet er summen af vores allesammens indsats.

 

Følg renoveringen her

Albertslund Vest – renovering af 457 gårdhavehuse

Albertslund Vest – renovering af 457 gårdhavehuse

Renoveringen af Albertslund Vest er i gang

Renoveringen af Albertslund Vest er skudt i gang. 1. etape består af 257 boliger, samtlige beboere er genhuset og byggepladsen er netop opstarted.

ARKITEMA, ALECTIA og plan og proces vandt totalrådgivningskonkurrencen om gennemgribende renovering af 457 gårdhuse i Albertslund Vest. Ydermure og tag forbliver, næsten alt andet skiftes, når bebyggelsen skal renoveres. Dette giver naturligvis mulighed for at gentænke boliger og udearealer, hvilket de meget engagerede beboere i høj grad bidrager til.
Efter et indledende beboermøde med ca. 500 aktive beboere, deltog over 100 mennesker i nogle inspirerende temagruppeforløb frem til juni 2014, hvor resultatet blev afleveret til byggeudvalget i form af indstillinger til det videre forløb og indhold. Indstillingerne blev ligeledes blevet præsenteret på et nyt særdeles velbesøgt beboermøde.
Efter nogle opbremsninger i forløbet pga. uafklarede økonomiske forhold var der i februar 2016 licitation i fagentrepriser for 1. etape.

Følg renoveringen her

 

Bo Bedre viser Søvilla

Bo Bedre viser Søvilla

Så kom plan og proces i Bo Bedre

Bo Bedre har dedikeret 4 sider af deres august nr. 2016 til ombygningen af en karakteristisk 70ér villa, hvor plan og proces har stået for den gennemgribende renoveringen, så villaen i dag fremstår som en moderne ramme om en aktiv familie.

Bo Bedre har dedikeret 4 sider af deres august nr. 2016 til ombygningen af villaen og skriver bl.a.:

HER ER VANDOPLEVELSE EN DAGLIG GLÆDE
Tag med til Ry og bliv inspireret af et hjem, hvor man kan tage en dukkert i søen, varmes i hot tubben, køles under udebruseren og tørres i en sauna.

Læs artiklen her:

Ejerne var enige om at skabe et sted, som skulle være et hus, sommerhus og feriested – altså tre huse i ét. Derfor skulle huset have alle de faciliteter, som man rejser ud for at få. Da parret har altid har sejlet meget, ville de gerne have sejlerlivet med i hverdagen, så de ikke behøvede at pakke og køre afsted. Så de fik min plan og proces til at tegne en løsning, hvor man kunne integrere søen ved at trække vandet ind i huset – altså at få ude og inde til at smelte sammen.

Det endte med, at vi rev næsten alle indvendige vægge ned, som vi byggede op igen med glas for at skabe udsyn. Samtidig skabte vi flere maritime associationer med et bølgeformet design med et rælingslignende rækværk rundt om alle terrasserne.